معلم:وب معلمان واساتيدودانش آمزان ايزان اسلامی

 

ای مسلماتان مبارکياد اين ماه خدا

in the name of god compassionate & merciful

 

we congratulate ramezan month to

mahdi & muslems

 

moallemblog

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦ - علی اکبزی

ميلاد مهدی عزيز مبارک باد-و سالگرد شهادت رجايی و باهنر و ...

مذهبي
سالگرد رجایی و باهنر دو بازوی توانمند اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
سالگردشهادت دوبازوي پرتوان انقلاب اسلامي
برگرفته از:مكتب اسلام
انقلاب چنانكه ازنامش پيداست بادگرگوني
هاي وسيع بنيادي همراه بوده است.نظاماتي راكه در رگ وپي جامعه ريشه
دوانده ازميان مي بردونظامات نويني را
جانشين آن مي كند.
حال اگراين انقلاب.انقلاب اسلامي .وبرضد
نظامات شرك آلودطاغوتي كه ميراث شوم
2500ساله است.باشدودرجهت منافع
مستضعفان وبرضدمستكبران بزرگ جهان گام
بردارد.پيداست باچه طوفانهاوبحرانهاهمراه
است.
بنابراين شهادت شخصيت هاي بزرگ.درحال
شكل گرفتن وپياده شدن اين انقلاب نه تنها
جاي تعجب وشگفتي نيست بلكه دليلي است بر اصالت وعمق انقلاب .وانگيزه اي
است برتداوم آن.كه نهال انقلاب اسلامي
هميشه باخون چنين شخصيت هايي بارور
ميگردد.
وبلاگ معلم.سالگرد شهادت اين دو معلم بزرگ و فداكار را گرامي ميداردواميد آن دارد
كه مسئولين خدمتگزار توجه داشته باشند كه زندگي امروز معلمان وبازنشستگان
اين مرز وبوم مانند سرگذشت شهيدان
بزرگوار رجايي و باهنر است.
پس عنايت به بازنشستگان فرهنگي
بزرگداشت بيش از يك ميليون وپنجاه هزار
نفر رجايي ها و باهنرهايي است
كه به فرهنگ اين مملكت خدمت ميكنند
درحالي كه صورت خود رابا سيلي سرخ
نگه داشته اند.
والسلام علي عبادالله الصالحين
++++++++++++++++
معلم بلاگ
Moallemblog
 
 

يکشنبه 11/6/1386-8:43
تاييد شده
مذهبي
فالی از قرآن

به نام خدا
فالي از قرآن
*علي صادقيان /دبيرناحيه 1 كرج
دلم امشب دراين زندان گرفته
هواي نم نم باران گرفته
غروب است و دل دريايي ام را
دوباره تندروتوفان گرفته
غريب و بي كسم دركنج غربت
شب تارمراهجران گرفته
سرودم شعرغم راشرحه شرحه
كه داغت دفتر وديوان گرفته
دلم در خلوت سبز خيالت
دوباره عطري از عرفان گرفته
كجايي اي هميشه آفتابي
دلم را ابر بي پايان گرفته
به شوق ديدن تو عاشق زار
شبانه.فالي از قرآن گرفته
**********************************
معلم بلاگ
moallemblog
 

يکشنبه 11/6/1386-8:40
تاييد شده
مذهبي
ازسمت مشرق هدایت

باسمه تعالي
ازسمت مشرق حقيقت
و-خ:چهارمحال بختياري
توميآيي
ازسمت مشرق حقيقت
وهرچه صبح كاذب است
از هرم نقسهايت خجل ميشوند
تمام شب ميگريزد
وشمشيرهاي سينه سوز
تسليم تو ميشوند
غبارهاي دروغ ونيرنگ
برزمين مي افتند
وذهن تمام غزلها
پرميشود از نرگس و سبزه
وتمام فصل ها
براي ديدن محراب چشم هاي تو
قيام مي كنند
شب
با صد پياله نياز و راز
درصف ديداركنندگان تو
آنگاه
تمام پرش ها هورا مي كشند
وكودكان كوچه هاي غريبي
بايك بغل شقايق آشنايي
خورشيدرابه بازي فراميخوانند
وماه
آن سوتر
در نوبت سلام به تو مي ايستد.
+++++++++++++++++
معلم بلاگ
Moallemblog

يکشنبه 11/6/1386-8:39
تاييد شده
مذهبي
ميلاد وليعصر(عج) كبارك باد

بسم الله الرحمن الرحيم
نيمه شعبان ميلاد مهدي عزيز(عج)مبارك باد
تنهافرزندامام يازدهم درسپيده دم نيمه شعبان سال255
هحري درشهرسامراءپايتخت خلافت عباسي ديده بجهان
گشود . ويرا محمدناميدند . ولادتش را از توده مردم بويژه
جاسوسان بني عباس پنهان داشتند.زيراحكومت وقت ازاين
كودك نامور كه مژده قيام جهان گستر و دادپرور ويرا پيامبر
اسلام داده بود.سخت هراس داشتند ونقشه نابودي او را
ميكشيد.
در دوران حيات پدر.فقط دوستان خاص وشيعيان خالص امام توفيق مي يافتند تاويرازيارت كنندوچون امام حسن
عسگري(ع)درسال260هجري بشهادت رسيد.پيگيري شديدخليفه عباسي براي يافتن وكشتن امام مهدي سبب
شد.تا حجت خدا "غيبت"اختيار نمايدو دورازمردم وپنهان از
انظار آنان زندگي كند.
دوران نهانزيستي حضرت قائم بدو دوره تقسيم ميشود:
غيبت ضغري وغيبت كبري.درغيبت صغري مرداني پاكنهاد و
مورد اعتماد به مقام نيابت و وكالت ازطرف امام منصوب ميشدندو نوشتارهاي حضرت مهدي راكه "توقيع"نام گرفته
ودرپاسخ درخواستهاي شيعيان بود.بمردم ميرساندندلكن
درغيبت كبري كه ازسال329هجري آغازشداين مقام نيابت
خاصه ازميان رفت وديگركسي مانند نواب غيبت صغري به
مكان ومسكن امام آگاهي نداردونميتواندبه دلخواه خود به
حضورش باريابد.اگرچه گاهگاهي خودآن سرورازروي لطف
و رافت ببرخي ازشيعيان پاكدل افتخار ديدار جمال نوراني
يا دريافت دستخط گراميش را عطا فرموده است.
باوجودمسئله غيبت بازهم كلمات گهربارودلنشيني ازامام
حجة بن الحسن (ع)درضمن ملاقاتهايادرمتن توقيعات نقل
شده كه درك مفاهيم عالي آن كفتارهانيازبه تعمق وژرف
نگري داردومادراينجا پاره اي ازآنهاراكه ساده تربوده.درج
نموده ايم تا روشني بخش ديده ودل ارادتمندان حضرتش
باشد.
بهرحال اينك بيش ازهزارويكصدوهفتادواندي سال ازعمر
شريف امام مهدي ميگذردوشيعيان راستين همواره ميكوشندوميجوشندوميخروشندوهرآن پابركاب وگوش
بفرمان .وچشم براهند تا كي قيام شكوهمندوي آغازگردد
وجهان تيره و ستمديده درپرتو حق و عدالت سامان حقيقي
خويش بازيابند.
وبلاگ معلم .ضمن تبريك ميلاد مسعودامام زمان(عج) به
همه ايرانيان و فارسي زبانان درسراسر عالم
وتمام مسلمانان و شيعيان حضرتش
وآزادگان جهان
اميدواراست كه سيره و روش وسخنان آن عزيز حاضر
براعمال ما.رابتوانيم بصورت عملي در جامعه خودبكار
بريم تا جامعه براي ظهور هرچه زودترمنجي عالم بشريت
آماده شود.
الهي
عجل لوليك الفرج
اناالمهدی.اناقائم الزمان.
منم مهدی.منم قائم زمانه.
اناالذی املاءهاعدلا"کماملات جورا".
منم که زمین راازعدالت پرکنم همانگونه که ازستم آکنده
باشد.
انابقیه الله فی ارضه.
منم بازمانده(حجتهای)خدادرزمین.
اناالمنتقم من اعدائه.
منم انتقامجوازدشمنان خدا.
اناخاتم الاوصیاء.
منم فرجام اوصیاء پیامبر.
وبی یدفع الله عزوجل البلاءعن اهلی وشیعتی.
وخداوندبسبب من ازخاندان وشیعیانم بلا رادورمیگرداند.
واماظهورالفرج فانه الی الله تعالی ذکره.
واماظهورفرج.پس بسته باراده خدای متعال است.
وکذب الوقاتون.
وکسانیکه وقتی برای ظهور تعیین کننددروغگویند.
اکبرواالدعاءبتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم.
برای شتاب درگشایش کلی وهمگانی بسیاردعاکنیدکه به
راستی فرج شمادرهمین است.
انه لم یکن لاحد من آبائی الاوقد وفعت فی عنقه بیعه لطاغیه زمانه.
همانا هیچیک از پدران من نبود مگر اینکه بیعتی از گردنکش
زمانش بگردن داشت.
وانی اخرج حین اخرج ولابیعه لاحدالطواغیت فی عنقی.
ومن بپاخواهم خاست درحالیکه پیمان هیچیک ازگردنکشان
برگردنم نیست.
واماوجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا
غیبتها عن الابصارالسحاب.
و اما چگونگی بهره وری از من در غیبتم چون بهره وری از
آفتاب است آنگاه که ابرها آنراازدیده ها پوشیده دارند.
واماالحوادث الواقعه فارجعوافیهاالی رواه حدیثنافانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم.
وامادر رویدادهای تازه.پس به راویان حدیث مارجوع کنیدکه
آنهاحجت من برشماو من حجت خدابرآنهایم.
فانایحیط علمنابانبائکم ولایعزب عناشیی من اخبارکم.
پس براستی که علم مابراوضاع شمااحاطه داردوهیچ چیزاز
احوال شمابرماپوشیده نیست.
اناغیرمهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم.
همانادر رعایت حال شماکوتاهی نمیکنم ویاد شماراازخاطر
نمیبرم.
فلیعمل کل امری منکم مایقرب به من محبتنا.
پس هریک ازشمابایدبآنچه بوسیله آن به دوستی مانزدیک
میگرددعمل کند.
ولیتجنب مایدنیه من کراهیتناوسخطنا.
وبایدازآنچه بوسیله آن بناخشنودی وخشم ما میرسد.
بپرهیزید.
فمایحبسناانهم الامایتصل بناممانکرهه.
پس ماراازایشان دورنمیداردمگرآنچه ازناخشنودیهاوناگواری
ها که بما میرسد.
امااموالکم فلانقبلهاالالتطهروافمن شاءفلیصل ومن شاء
فلیقطع.
اما اموال شما پس آنهارا نمی پذیرم مگربه خاطر اینکه پاک شوید.پس هرکه میخواهدبپردازدوهرکه نمیخواهدنپردازد.
من اکل من اموالنا شیئا"فانمایاکل فی بطنه نارا"وسیصلی
سعیرا".
هرکس ازاموال ماچیزی بناحق بخوردپس گویاآتش بدرونش
سرازیرساخته وبزودی در دوزخ افکنده خواهد شد.
طلب المعارف من غیرطریقنااهل البیت مساوق لانکارها.
جستجوی معارف جزازراه ما خاندان پیامبر برابر باانکارما
خواهدبود.
ان الله تعالی لم یخلق الخلق عبثا"ولااهملهم سدی.
براستی خدای متعال مردم رابیهوده نیافریده وبیکاره رها
نساخته است.
بعث محمدا"(ص)رحمه للعالمین وتمم به نعمته.
خداحضرت محمد(ص)رابرانگیخت تارحمتی برای جهانیان
باشد.ونعمتش رابوجوداوتمامی بخشید.
وختم به انبیائه وارسله الی الناس کافه.
وپیامبرانش را به او پایان داد و او رابسوی همگی انسانها فرستاد.
ان الارض لاتخلومن حجه اما ظاهرا"وامامغمورا".
همانا زمین ازحجت خدا .خواه آشکارباشدیاپنهان.خالی
نمی ماند.
ابی الله عزوجل للحق الا اتماما"وللباطل الازهوقا"
خدای متعال اباداردبرای حق . مگر اینکه باتمامش رساندو
برای باطل .مگراینکه نابودش فرماید.
اقدارالله عزوجل لاتغالب وارادته لاتردوتوفیقه لایسبق.
تقدیر های خدای بزرگ مغلوب نمی شودو اراده اوسرکوب
نمیگرددوبرتوفیق اوهیچ چیز پیشی نمیگیرد.
انه لیس بین الله عزوجل بین احدقرابه.
همانامیان خدا باهیچکس خویشاوندی نیست.
ماارغم انف الشیطان بشیی افضل من الصلوه فضلهاوارغم
انف الشیطان.
هیچ چیزی بمانند نماز بینی شیطان رابخاک نمی سایدپس
نمازبگزاروبینی شیطان رابخاک بمالان.
سجده الشکرمن الزم السنن واوجبها.
سجده شکر از لازم ترین و واجبترین سنت های مستحبی است.
اعوذبالله من العمی بعدالجلاء.
پناه برخدا از نابینایی.پس از روشنایی.
ومن الضلاله بعدالهدی.
واز گمراهی پس از هدایت.
ومن موبقات الاعمال ومردیات الفتن.
واز رفتارهلاکت بار وفتنه های نابودکننده.
ان استر شدت ارشدت واذ طلبت وجدت.
اگرخواستارهدایت ورشدباشی.ارشادخواهی شدواگرجویا
شوی.می یابی.
فاغلقواباب السوال عما لایعنیکم.
پس ازآنچه بکارتان نیاید .پرستش مکنید.
لاتتکلفواعلم ماقدکفیتم.
وخود رابرای دانستن آنچه کفایت شده ایدبزحمت نیندازید.
ان الحق معناوفینالایقول ذلک سواناالاکذاب مفتر ولایدعیه
غیرناالاضال غوی.
براستی که حق باماودردست ماست جزماهرکه این داعیه
برزبان آرد دروغگو و دروغزن وگمراه و گمگشته میباشد.
قلوبنااوعیه لمشیه الله فاذاشاءشئنا.
دلهای ما ظرف مشیت خداست . پس هرگاه او بخواهد ما
خواهیم خواست.
 
+++++++++++++++++++++
وبلاگ معلم
Moallemblog

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٦ - علی اکبزی

علی اکبزی